Over Erasmus+

https://www.erasmusplus.nl/

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector.

Wat is Erasmus+?

Het programma Erasmus+ biedt veel mogelijkheden. Het richt zich op individuen: jongeren, studenten, docenten en professionals. Zij krijgen de mogelijkheid om binnen Europa en deels ook daarbuiten bijvoorbeeld een deel van hun studie te volgen of een stage te lopen. Erasmus+ biedt ook mogelijkheden om deel te nemen aan een jongerenuitwisseling, om een training te volgen of mee te doen aan job shadowing.

Daarnaast ondersteunt Erasmus+ organisaties die internationale samenwerkingen aangaan in projecten. Dergelijke partnerschappen kunnen gericht zijn op innovatie, maar ook op het gezamenlijk leren en op het delen van ervaringen en succesvolle praktijken. Ten slotte stimuleert Erasmus+ dat jongeren worden betrokken bij het jeugd- en jongerenbeleid op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Doel

Erasmus+ levert zo een bijdrage aan economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie in Europa. Het subsidieprogramma wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Dat kan door het ontwikkelen van hun vaardigheden en competenties, zowel op professioneel als op persoonlijk niveau.

Tegelijkertijd helpt het programma óók om door internationale samenwerking de kwaliteit van onderwijs en training en van het jeugd- en jongerenwerk te verbeteren. Dat draagt bij aan de duurzame sociale en economische ontwikkeling en aan een grotere concurrentiekracht van Europa.

Wat doet het Nationaal Agentschap Erasmus+?

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ voert het programma Erasmus+ in Nederland uit. Het beoordeelt subsidieaanvragen van organisaties en instellingen. Het kent projectsubsidies toe en het ziet toe op de kwaliteit van gesubsidieerde projecten.

In Nederland is het Nationaal Agentschap Erasmus+ gesplitst in twee onderdelen:

  • het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training, gericht op alle onderwijssectoren;
  • het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd, gericht op het jeugd- en jongerenwerk.

De twee agentschappen werken nauw samen op het gebied van beleidsontwikkeling, het monitoren van de resultaten, het promoten van het programma en het zichtbaar maken van de impact van Erasmus+.

Impact

Het is belangrijk dat de projecten van Erasmus+ zoveel mogelijk effect hebben en zo goed mogelijk slagen. Daarom besteedt het Nationaal Agentschap Erasmus+ veel aandacht aan wat we impact noemen. Daarmee doelen we op de verandering die mede dankzij een project wordt bereikt – voor een individu, voor een organisatie en voor de maatschappij.

Om subsidieaanvragers te helpen bij het formuleren van de gewenste veranderingen en bij het vormgeven van hun project, geeft het Nationaal Agentschap Erasmus+ workshops op het gebied van impact. Ook publiceert het agentschap voorbeelden van inspirerende projecten. Het brengt verder partijen bij elkaar om ervaringen te wisselen en van elkaar te leren.

Prioriteiten/doelstellingen

Om invulling te geven aan beleidsrijke invulling van het programma Erasmus+ heeft het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training, in afstemming met het ministerie van OCW en diverse stakeholders, de volgende prioriteiten benoemd:

Voor het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd is voor het verlenen van subsidie van belang dat er gewerkt wordt met methoden die uitgaan van ‘niet-formeel leren’. De doelstellingen die Erasmus+ Jeugd hiermee wil bereiken, zijn: